• icon-fb
  • #
Thứ năm - Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Xí nghiệp xây dựng số 4

Xí nghiệp xây dựng số 4

Tên đơn vị: Xí nghiệp Xây dựng số 4 - UDIC

Trụ sở: Căn 27+28 Lô 10B, Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37834662.                  

Fax: (024) 37834662.

Giám đốc: Tống Duy Thiện

   

 

A.  Sự hình thành và phát triển:

Xí nghiệp xây dựng số 4: Được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ - TCHC, ngày 6/3/2003 của Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH một thành viên)

- Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty, có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện các nhiệm vụ thi công, xây lắp do Tổng công ty giao.

- Dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty, Ban giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 đã có những định hướng đúng đắn cùng với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV, phát huy truyền thống vốn có của Xí nghiệp trong sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp đã vượt qua những khó khăn, không ngừng vươn lên đạt nhiều kết quả cao trong SXKD những năm gần đây.

- Một số chỉ tiêu chính: 

TT

Năm

Giá trị SL thực hiện (Tr.đồng)

Số lượng CBCNV (Người)

1

2015

350,6

102

2

2016

205,3

102

3

2017

221,7

93

4

2018

243,8

90

 

B.  Cơ cấu tổ chức

1. Ban giám đốc:

Giám đốc: Phụ trách và điều hành chung, trực tiếp quản lý công tác tài chính.

Phó Giám đốc 1: Phụ trách công tác kế hoạch, kỹ thuật và tiến độ thi công xây lắp.

 Phó Giám đốc 2 (kiêm Bí thư chi bộ): Phụ trách công tác TC QTHC, quản lý thiết bị, vật tư, công tác VSMT, ATLĐ. 

1.1. Giám đốc Xí nghiệp:

- Là người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tổng công ty về mọi hoạt động SXKD của Xí nghiệp theo mục tiêu, kế hoạch, quyết định và các Quy chế của Tổng công ty.

- Chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng con dấu của Xí nghiệp theo quy định của Nhà nước và quy định của Tổng công ty.

- Trực tiếp quản lý công tác tài chính của Xí nghiệp.

- Chịu trách nhiệm trước người lao động về mọi quyền lợi, chế độ chính sách theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

1.2. Phó Giám đốc 1:

Là người giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong các lĩnh vực được phân công công tác:

- Phụ trách Ban KH-KT vật tư và kế toán đội. Tham gia chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD, công tác thi công cũng như công tác đấu thầu của Xí nghiệp tại các công trình, dự án được phân công.

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc về tiến độ, chất lượng và hiệu quả mọi hoạt động sản xuất của các Đội thi công do mình phụ trách.

- Thực hiện các công tác khác theo quy định của Xí nghiệp.

1.3. Phó Giám đốc 2:

Là người giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong các lĩnh vực được phân công công tác:

- Phụ trách khối văn phòng và Ban tổ chức quản trị hành chính

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc về tiến độ, chất lượng và hiệu quả mọi hoạt động sản xuất của các Đội thi công do mình phụ trách.

- Phụ trách Đội thiết bị - xe máy

- Phụ trách công tác ATLĐ-VSMT-PCCN của Xí nghiệp

- Phụ trách công tác Đảng.

2. Ban Kế toán – Tài chính:

- Quản lý các hoạt động tài chính của Xí nghiệp theo quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Xí nghiệp.

- Thực hiện công tác kiểm tra, kê khai và lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Tổng công ty như tính hợp lý, hợp pháp của các hóa đơn đầu vào.

- Thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán của các công trình và các hợp đồng kinh tế.

- Lập các bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng cũng như các thủ tục thanh toán khác.

- Tính toán, phân tích và kiến nghị các biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.

- Lập kế hoạch tài chính hàng quý, năm và kế hoạch dài hạn.

- Tham mưu cho giám đốc Xí nghiệp về việc quản lý và điều hành các hoạt động tài chính, kinh tế, thống kê.

- Trực tiếp lập và hướng dẫn các Đội thi công, các Ban hoặc bộ phận khác trong Xí nghiệp tập hợp và lập các chứng từ liên quan đến chuyên môn, nhất là các bảng thanh toán lương, thanh toán chi phí phục vụ sản xuất... và hồ sơ quyết toán.

- Chịu sự chỉ đạo và kiểm soát về chuyên môn của Tổng Công ty (sổ sách, mẫu biểu, các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ...)

- Kết hợp với Ban KH-KT làm thanh lý khoán nội bộ sau khi có quyết toán công trình.

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Kế toán – Tài vụ với các đơn vị liên quan.

3. Ban KH-KT-VT và Kế toán đội:

3.1 Bộ phận KH-KT:

- Dựa trên kế hoạch triển khai của từng công trình, tổng hợp, thống kê và lập kế hoạch triển khai thi công cho các công trình, dự án.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đội và lập báo cáo lên cấp trên theo tuần, tháng, quý, năm…

 - Quản lý các hợp đồng thi công, giám sát tiến độ, chất lượng công trình. 

- Tham gia quản lý hồ sơ chất lượng, vật liệu đầu vào của các công trình.

- Quản lý các bản dự toán; khối lượng thi công tại các công trình.

- Lập, quản lý bản tính khoán, các hợp đồng kinh tế nội bộ và thanh lý khoán công trình.

- Lập hồ sơ dự thầu, đảm nhiệm công tác đấu thầu, phát triển thị trường.

- Kiểm tra, đôn đốc và tham gia công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ.

- Thực hiện công tác lương – sản lượng cho các công trình.

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê theo quy định

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng, hệ thống ISO của Xí nghiệp.

3.2 Bộ phận Vật tư và Kế toán đội:

- Lập và cung cấp các hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tác, catalog vật tư thiết bị cho các công trình, dự án.

- Khảo sát giá vật liệu và các nhà thầu phụ trên thị trường. Qua đó tìm kiếm các đối tác khách hàng để thương thảo ký hợp đồng.

- Lập kế hoạch cung cấp vật tư theo tiến độ cho các công trình.

- Cung cấp hồ sơ của các nhà cung cấp, các hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa và các chúng chỉ liên quan cho các công trình và bộ phận liên quan.

- Lập và thanh lý các hợp đồng cung cấp vật tư, thầu phụ.

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc và các Ban.

4. Ban Tổ chức - Hành chính:

- Thực hiện công tác quản lý, tổ chức và tuyển dụng nhân sự của Xí nghiệp.

- Thực hiện công tác tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác cho người lao động theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.

- Lập, quản lý và đôn đốc việc thực hiện công tác bảo hộ lao động tại Xí nghiệp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng công ty.

- Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

- Lưu trữ tài liệu của Xí nghiệp

 5. Các Đội thi công:

- Đội thi công xây lắp: Thi công các nhà cao tầng, thấp tầng và các nhà công nghiệp (theo từng công trình).

- Đội thi công hạ tầng (chuyên thi công cọc khoan nhồi, cọc Barrete, tường vây, phần ngầm …)

- Đội thiết bị - xe máy: Theo dõi, điều động toàn bộ thiết bị xe máy của Xí nghiệp. Lập kế hoạch đầu tư, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị xe máy theo định kỳ và đột xuất.

 C. Ngành nghề kinh doanh:

Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

D. Kinh nghiệm, năng lực của đơn vị:

Có nhiều kinh nghiệm trong thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, xử lý kỹ thuật cho các công trình có yêu cầu kết cấu phức tạp, đặc biệt các công trình với thiết kế móng sâu, móng cọc nhồi, cọc baret, tường vây, móng cầu và các công trình giao thông vận tải khác 

Đã thi công, tư vấn các công trình xây dựng tại nhiều nơi tại Việt Nam và một số nước trong khu vực. Đặc biệt, theo lời mời của Thủ tướng Lào, Đội thi công hạ tầng đã từng sang giúp Nước bạn xử lý nền móng một công trình có tính chất kỹ thuật rất phức tạp và sau đó được Thủ tướng Lào tặng bằng khen.

 

1. Các công trình tiêu biểu được Xí nghiệp thi công trong những năm gần đây:

1.1. Biệt thự Lô T – Nam Thăng Long

 xn4-9

Biệt thự Lô T – Nam Thăng Long

           

                1.2. Phần cọc khoan nhồi - Trung tâm thương mại Shopping Mall  - Nam Thăng Long

 xn4-10

Cọc khoan nhồi - Trung tâm thương mại Shopping Mall  - Nam Thăng Long

 

           1.3. Chung cư cao tầng Trung Yên 1 – KS1 (Được Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội gắn biển chào mừng 54 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2008)

 xn4-11

Chung cư cao tầng Trung Yên 1 – KS1

            1.4. Cọc khoan nhồi công trình 335 – Cầu giấy

 

                1.5. Cọc khoan nhồi Trung Yên 2 – KS2

 

                1.6. Tòa nhà di dân GPMB CT14A – Đơn nguyên 2 - Nam Thăng Long  

 

                1.7. Tòa nhà Di dân GPMB CT13 – Đơn nguyên B - Nam Thăng Long

 

                 Diện tích sử dụng đất: 43.153 m2
                 Công trình cấp 1, cao 19 tầng và 1 tầng hầm

xn4-7

Thi công phần Cọc khoan nhồi - Nhà Di dân GPMB CT13 - Nam Thăng Long

xn4-8

Nhà Di dân GPMB CT13 - Nam Thăng Long

 

                1.8. Thi công gói thầu số 15 và Liên danh với Vinaconex 2 thi công gói thầu số 11: Thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường PTTH chuyên Hà Nội – Amsterdam (Công trình kỷ nhiệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội).

 xn4-6

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

                1.9. Nhà A1 – Thuộc dự án xây dựng nhà ở cho HSSV Pháp Vân - Tứ Hiệp

 

                1.10. Thi công đơn nguyên 2 – Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vị công tác di dân giải phóng mặt bằng và các đối tượng chính sách của Thành Phố Hà Nội.

 

                1.11. Tham gia thi công gói thầu số 8: Thi công các công trình kiến trúc – Thuộc dự án CÔNG VIÊN HÒA BÌNH (Công trình kỷ nhiệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội).

xn4-5

 

Công viên Hòa Bình

               1.12. Tham gia thi công: Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội – Dự án II Thuộc gói thầu 6.1 – Cải tạo Hồ 1 (Hồ 7 mẫu – Công viên Thống nhất) (Công trình kỷ nhiệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội).

xn4-4

 

Hồ 7 mẫu – Công viên Thống nhất

 

            1.13. Thi công phần móng, tầng hầm khu nhà A (Gói XL-06) - Thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại Giao.
            1.14. Xây thô và hoàn thiện phần thân khu nhà A, Sân đỗ trực thăng (Gói XL-08) – Thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại Giao
Địa điểm: Xã Mễ Trì – huyện Từ Liêm – Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại Giao

xn4-3

Trụ sở Bộ ngoại giao

               1.15. Trung tâm ưng bướu và trung tâm tim mạch trẻ em – Bệnh viện Bạch Mai

xn4-2

 

Bệnh viện Bạch Mai (Quy mô: 500 giường bệnh)

               1.16. Thi công khối E và C – Khách sạn 5 sao CROWNE PLAZA - Phú Quốc

xn4-1

Khách sạn 5 sao CROWNE PLAZA - Phú Quốc

               1.17. Xây dựng chung cư Thuộc dự án Sunrise Apatment – Khu đô thị Hạ Long Marina

                Và nhiều công trình khác …

 

1. Năng lực nhân sự:

Xí nghiệp có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và công nhân kỹ thuật có trình độ, có năng lực làm việc, đáp ứng đầy đủ năng lực thi công các công trình lớn và có độ phức tạp cao. Trong đó, Xí nghiệp luôn chú trọng tới công tác đào tạo, trau dồi kiến thức của các CBCNV.

2. Năng lực thiết bị:

- Hiện Xí nghiệp có đủ thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ thi công như: cẩu tháp, vận thăng lồng, máy khoan cọc nhồi với nhiều loại đường kính khác nhau, …

 - Việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị luôn được quan tâm. Xí nghiệp có một đội ngũ thợ cơ khí có tay nghề và kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra các thiết bị, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc trước khi thi công và sau khi thi công xong. Vì vậy, máy móc thiết bị luôn đảm bảo hoạt động tốt.

D. Lời kết

 - Luôn luôn phát huy các thành tích đã đạt được, CBCNV của Xí nghiệp Xây dựng số 4 không ngừng đổi mới tư duy, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao kiến thức và đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, trang thiết bị thi công nhằm tạo dựng thương hiệu UDIC4 trong Tổng Công ty nói riêng và thị trường xây dựng nói chung.

- Xí nghiệp Xây dựng số 4 luôn nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Tổng Công ty và tôn trọng ý kiến của khách hàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới mọi công trình đều đạt kĩ, mĩ thuật và tiến độ của Chủ đầu yêu cầu. 


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê